40 godina Termotehnike

Četrdeset godina časopisa "Termotehnika"
Za jedan časopis četrdeset godina neprekidnog izlaženja je veliki uspeh.
Na prvom skupu termičara Jugoslavije pre više od četrdeset godina donete su dve bitne odluke - da se osnuje Društvo termičara Jugoslavije i da se pokrene glasilo termičara časopis "Termotehnika".
Osnovano Jugoslovensko društvo termičara godinama je uspešno okupljalo termičare na svojim simpozijumima širom Jugoslavije.
Danas Društvo termičara, u izmenjenom okruženju, okuplja termičare Srbije.
Veliku zaslugu u aktivnosti Društva ima časopis "Termotehnika", iniciran 1974. godine, čiji je prvi glavni i odgovorni urednik bio profesor Milan Vesović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, a nasledio ga je dr Ljubomir Jovanović, naučni savetnik, iz Laboratorije za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke "Vinča" do svoje prerane smrti.
Časopis je zamišljen kao glasilo Društva sa objavljivanjem radova sa simpozijuma termičara, ali je ubrzo počeo da objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti prenosa toplote i mase iz svih republika SFRJ.
Najviše radova je objavljivano iz Srbije i Slovenije.
Od 1994. godine jedan broj "Termotehnike" štampan je na engleskom jeziku, koji od 1997. godine izlazi kao poseban časopis "Thermal Science", postavljen prema svim kriterijumima međunarodnih časopisa, sa međunarodnom redakcijom i međunarodnom recenzijom radova.
Ipak, nešto se menja, postoji interes za objavljivanjem radova iz susednih zemalja istog ili sličnog jezičkog područja. To nas upućuje da istrajemo u daljem izlaženju. Zamoreni stariji članovi Društva i redakcije zamenjuju se mlađim koji će dati nov impuls kako u održanju kvaliteta tako i u kvantitetu.
Međutim, glavna pokretačka snaga i želja da se nastavi izlaženje časopisa su radovi.
Bez njih bi se časopis odavno ugasio.
Ako bi trebalo nekog istaći onda bi to bila Laboratorija za termotehniku i energetiku Instituta "Vinča" koja je povremeno bila jedini finansijer i štamparija Instituta "Vinča", koja je uz velike napore uspevala da odštampa časopis u opštoj besparici i teškoćama u nabavci hartije i drugog materijala.
Obeležavajući četrdesetogodišnjicu izlaženja časopisa "Termotehnika" moramo biti zadovoljni postignutim rezultatima u teškim godinama iza nas, sa željom da dalji put bude manje trnovit i da finansije ne budu ograničavajući faktor u održanju kvaliteta i redovnosti izlaženja u punom tiražu.

Redakcija časopisa
"Termotehnika"