turbulentni osnosimetrični mlaz

  • 0350-218X, 35 (2009), 3-4, 205-219 preuzimanje