Naučne oblasti

U časopisu Termotehnika se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti termotehnike, termoenergetike, hemijskog inženjerstva i srodnih oblasti termičke struke. Časopis
prihvata i radove koji obrađuju problematiku energetskih sirovina, izvora energije, konverzije i konzervacije energije.

Časopis u posebnim rubrikama objavljuje prikaze knjiga, stručnih skupova, magistarskih i doktorskih disertacija, kao i druge priloge informativnog karaktera.