Poziv za slanje radova

POZIV NA SARADNJU

U časopisu Termotehnika se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti termotehnike, termoenergetike, hemijskog inženjerstva i srodnih oblasti termičke struke. Časopis
prihvata i radove koji obrađuju problematiku energetskih sirovina, izvora energije, konverzije i konzervacije energije.

Časopis u posebnim rubrikama objavljuje prikaze knjiga, stručnih skupova, magistarskih i doktorskih disertacija, kao i druge priloge informativnog karaktera.
Redakcioni kolegijum časopisa Termotehnika zadržava pravo na lektorske korekcije i eventualna manja skraćivanja koja neće uticati na potpunost rada.
Rukopisi se ne vraćaju.

Kod dva ili više autora treba označiti autora za korespondenciju i navesti njegov i-mejl.
Svaki autor dobija po 2 primerka časopisa, odnosno najviše pet primeraka po radu.
Rad, po pravilu treba da bude napisan na srpskom jeziku i štam paće se ćirilicom odn. po želji autora, latinicom. Prilozi se štampaju ćirilicom.
Autori treba da dostavljaju jezički i stilski doterane radove, bez slovnih grešaka.
Prilikom pisanja radova autori su obavezni da se pridržavaju odrednica navedenih u UPUTSTVU AUTORIMA koje je odštampano u svakom broju časopisa.
Preporučuje se autorima da se pre pisanja rada dogovore o obimu i drugim detaljima sa glavnim i odgovornim urednikom časopisa (tel. 011/645-56-63).
Svi radovi koji se objavljuju u časopisu Termotehnika obavezno podležu recenziji.
Uz rukopis rada, autor treba da dostavi i predlog za kategorizaciju rada u skladu sa uputstvom za uređivanje primarnih naučnih časopisa, i to prema jednoj od sledećih kategorija:
- originalni naučni rad,
- prethodno saopštenje,
- pregledni rad,
- stručni rad.

Redakcioni kolegijum, u saradnji sa recenzentima, konačno određuje kategorizaciju.

Da bi se lakše ocenilo kojoj kategoriji pripada određeni rad, navodimo izvesna objašnjenja u vezi sa navedenim kategorijama radova, a prema preporukama UNESKO-a.

Originalni naučni rad
    Ovaj rad sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Naučne informacije u radu moraju biti obrađene i izložene tako da se može:
    - proveriti tačnost analize i zaključaka na kojima se rezultati zasnivaju, ili
    - eksperimenat reprodukovati i dobiti rezultati s jednakom tačnošću (u granicama eksperimentalne greške) kako se to u radu navodi.

Prethodno saopštenje
    Ovo saopštenje sadrži nove naučne rezultate, čiji karakter zahteva hitno objavljivanje.
    Ono ne mora omogućivati proveru i ponavljanje iznesenih rezultata.

Pregledni rad
    Pregledni rad predstavlja celovit pregled nekog područja ili problema na osnovu već objavljenog materijala, koji je u pregledu sakupljen, analiziran i raspravljen.

Stručni rad
    Ovaj rad predstavlja koristan prilog iz područja struke čija problematika nije vezana za izvorna istraživanja, što znači da materija ne mora da predstavlja novost u svetskim okvirima, već da se odnosi na proveru ili reprodukciju u svetu poznatih istraživanja, koja predstavljaju koristan materijal u smislu širenja znanja i prilagođavanja izvornih istraživanja potrebama nauke i prakse.