Uputstvo za autore

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMU RUKOPISA

01. Rad treba da ima sledeću formu:

    (1) Ime(na) autora sa akademskim titulama, naziv institucije sa adresom;

    (2) Naslov rada (na srpskom i engleskom jeziku) ne treba, po pravilu, da ima više od 8 reči;

    (3) Rezime rada (na srpskom i engleskom jeziku) ima kratko izloženu osnovnu strukturu i doprinos rada i ne treba da ima više od 200 reci. Na kraju rezimea treba navesti kljucne reči (na srpskom i engleskom jeziku), a najviše pet reči;

    (4) Uvod treba da sadrži osnovnu formulaciju problema u radu, pregled prethodnih rezultata i osnova na koje se rad oslanja, način rešavanja problema i prednosti priloženog pristupa. Obim uvoda zavisi od tematike rada i sadržajno mora biti celovit. U principu ne bi trebalo da bude veći od polovine kucane stranice;

    (5) Osnovni deo rada može biti sastavljen od više delova, s tim da:
        – treba izbegavati celovito matematičko izvođenje relacija koje opterećuju praćenje izlaganja, a neophodno matematičko izvodenje, po potrebi, može se dati kao celina u jednom ili više priloga;
        – treba ilustrovati proceduru eksperimenata, postupak primene rezultata rada u konkretnom slučaju ili algoritam predložene metode; 
        – obavezna je primena SI sistema jedinica. Simbole promenljivih veličina dati italikovano, a jedinice uz simbole stavljati u uglaste zagrade;
        – treba naznaciti numeraciju jednačina uz desnu marginu stranice u okruglim zagradama, s tim da se i pozivanje na jednačine u tekstu vrši navodenjem brojke u okrugloj zagradi;
        – literatura se označava po redosledu navođenja brojkom u uglastoj zagradi;
        – kod prvog navodenja skraćenica treba navesti pun oblik;
        – treba da bude što manje napomena u tekstu i to kratkih, a označavaju se rednim arapskim brojevima i navode se na dnu stranice gde se spominju; napomene u tablicama označavaju se malim slovima i navode se ispod tablice;
        – ako je potrebno neku reč objasniti, objašnjenje dolazi iza te reči u okrugloj zagradi;
        – radi lakše obrade teksta podnaslove obeležiti na margini odštampanog rukopisa decimalnom klasifikacijom;
       
    (6) Zaključak treba da odražava efektivnost, eventualna ograničenja i područja primene dobijenih rezultata, kao i usmeravanje na budući rad;

    (7) Iza zaključka se može dati zahvalnica.

    (8) Iza zahvalnice (ako je ima) treba dati pregled korišćenih oznaka. Oznake urediti azbučnim redom i nastaviti grčkim simbolima i indeksima. Uz objašnjenje odvojeno zarezom navesti oznake jedinice u uglastim zagradama;

    (9) Citirana literatura se navodi na kraju rada sledećim redosledom: broj u uglastoj zagradi (mora da odgovara broju u tekstu), prezime i inicijal imena autora, naslov rada u originalu. Posle naslova se navode podaci na osnovu kojih se citirani rad može naći. Za rad objavljen u časopisu navodi se naziv časopisa (italikovano), godište (italikovano) i godina izdanja u okrugloj zagradi, broj časopisa u tom godištu i stranice na kojima se članak nalazi. Za knjige se posle naslova knjige navodi izdavac, mesto izdavanja, godina izdavanja i broj stranica u knjizi. Za rad objavljen u okviru monografije navodi se naslov monografije i ime urednika (u okrugloj zagradi), izdavač, mesto izdavanja, godina izdavanja i broj stranica na kojima se rad nalazi. Za rad objavljen u zborniku navodi se naslov zbornika i ime urednika (u okrugloj zagradi), naziv skupa, datum i mesto održavanja skupa, izdavač, mesto izdavanja, godina izdavanja i broj stranica na kojima se rad nalazi. Kod izdanja u više tomova ispred stranica treba navesti i broj toma. Za ostalu citiranu literaturu (patenti, referati, izveštaji i sl.) navesti što potpunije podatke na osnovu kojih se mogu naći.
    
02. Tekst rada, po pravilu, treba da se piše na listu formata A4, jednostrano, sa proredom, tako da jedna kucana stranica sadrži oko 2000 karaktera (oko 30 redova).

03. Obim rada, po pravilu, ne treba da prelazi (uključujuci slike i tablice) 15 stranica, odnosno 30.000 karaktera (jedan autorski tabak).

04. Tablice treba numerisati po redosledu i opisati tako da budu razumljive i bez čitanja teksta ne koristiti skraćenice.

05. Sve slike (crteži, dijagrami, fotografije) treba da su originalne, i na poleđini treba olovkom napisan broj slike i ime autora. Obavezno je pozivanje na slike u tekstu.

06. Tehnički uredno i jasno obradene crteže i dijagrame, isključivo u crnoj boji, treba priložiti uz rad na posebnom listu. Fotografije mogu biti crno-bele ili u boji i moraju da budu kontrastne.

07. Broj slika ne treba da bude veći od 6. Crteži i dijagrami moraju biti uradeni na širinu do 130 mm i visinu do 190 mm. Izuzetno može da se koristi širina od 190 mm uz visinu od 120 mm. Velicina opisa ne treba da bude veca od 2 mm odn. 10 pointa za opis raden na racunaru. Skenirane slike moraju da budu u posebnim TIF, CDR (Corel) ili PCX fajlovima.

08. Slike moraju da imaju jasan opis i ne treba da budu pretrpane tekstom. Sve neophodne podatke navesti u potpisu slika. Potpise slika priložiti na posebnom listu.

09. Rukopis i CD (disketu) treba poslati na adresu:

Časopis "Termotehnika", p. p. 522, 11001 Beograd; Telefaks: (011) 645-36-70

ili u elektronskom obliku na e-mail: deki et vinca.rs ili minavuk et vinca.rs