Analiza primene biomase u hotelu „Termag” na Jahorini

 • Hoteli predstavljaju značajne potrošače energije, pa je sve veće interesovanje za primenu alternativnih izvora u toj oblasti. Hotele u zimskim turističkim centrima karakteriše velika potreba za toplotnom energijom koja se, uglavnom, dobija iz fosilnih goriva. Postojeće termotehničke instalacije analiziranog objekta su konvencionalnog tipa: toplota za sve potrebe (radijatorsko i podno grejanje, ventilacija, zagrevanje sanitarne vode, bazenske vode) obezbeđuje se iz centralne kotlarnice sa dva toplovodna kotla koji kao primarno gorivo koriste tečni gas (propan-butan), a kao rezervu lako lož ulje. Razmatrana je mogućnost zamene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije - drvnom biomasom. Analizirana je upotreba drveta u obliku cepanica, peleta, briketa i sečke. Kao optimalno rešenje usvojeno je kotlovsko postrojenje koje koristi sečku. Prikazan je način rada kotla i prateće opreme. Na osnovu tržišnih cena opreme i energenata urađeno je poređenje sistema koje koristi fosilna goriva i postrojenja koje bi radilo na sečku.Investicija u kotao za sagorevanje sečke kapaciteta 800 kW sa svom potrebnom opremom u kotlarnici, uključujući i postrojenje za proizvodnju sečke, isplatila bi se za približno 4,5 godine.

 • Ključne reči
 • Stranice
  167 - 174
 • Datum slanja
  05/10/2012
 • Datum revizije
  08/03/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 167-174
 • Reference
  • Radović, S., Tržište drvne biomase u Bosni i Hercegovini, Specijalistički rad, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2010.
  • ***, Austrian Standard ÖNORMM7133, Chipped Wood for Energetic Purposes – Requirements and Test Specifications
  • ***, Katalog proizvoda firme HERZ
  • Živković, B., i dr., Analiza primene biomase u hotelu „Termag” na Jahorini, Zbornik radova sa kongresa IEEP- industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, Kopaonik, 2011.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.