Dnevna promena pritiska u kondenzatoru povratno hlađenog parnog bloka za prosečan letnji dan

 • Promene pritiska u kondenzatoru oko projektne vrednosti značajno utiču na ekonomičnost rada turbogeneratorskog dela parnog bloka, imajući u vidu stav da promena pritiska kondenzacije od 1 kPa vodi promeni stepena iskorišćenja od 1%. Do promene pritiska u kondenzatoru dolazi pre svega usled promene temperature i/ili protoka rashladne vode kondenzatora, i kod termoelektrana koje imaju protočni sistem hlađenja, a još izrazitije kod povratno hlađenih parnih blokova. Kod povratno hlađenih blokova promene parametara, pre svega relativne vlažnosti i temperature atmosferskog vazduha, direktno utiču na promenu temperature vode ohlađene u rashladnom tornju, a time i ulazne temperature rashladne vode kondenzatora. Ova promena uslovljava promenu pritiska kondenzacije. Kako su promene parametara atmosferskog vazduha stalne i vrlo izražene u toku jednog dana, na taj način nastaju dnevne oscilacije u stepenu iskorišćenja postrojenja, odnosno dnevne promene u efikasnosti rada parnog bloka. Ovo je naročito izraženo u letnjem periodu, gde zbog porasta temperature atmosferskog vazduha dolazi do pada efikasnosti rada postrojenja. U ovom radu razmatrana je dnevna promena temperature ohlađene vode u rashladnom tornju sa prinudnom promajom, i uticaj ove promene na pritisak u kondenzatoru parnog bloka A5 termoelektrane 'Kolubara A', snage 110 MW za jedan prosečan letnji dan, u zavisnosti od parametara atmosferskog vazduha. Temperatura i relativna vlažnost atmosferskog vazduha su očitavani na svakih sat vremena u toku izabranog dana sa automatske meteorološke merne stanice u neposrednoj blizini referentnog postrojenja. Dobijeni rezultati se mogu generalizovati za duži vremenski period.

 • Ključne reči
 • Stranice
  93 - 102
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  621.311.22:66.045.1
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 93-102
 • Reference
  • Laković, S., Stojiljković, M., Laković, M., Today’s Condition and the Future of the Cooling Towers, ASME-ZSIS International Thermal Science Seminar (ITSS II Proceedings), Bled, Slovenia, June 13-16, 2004
  • Laković, S., i dr., Određivanje karakteristika hladnog kraja termoelektrana, referentno postrojenje TE „Kolubara A” 110 MW, Elaborat izveštaja za prvu godinu istraživanja na projektu TR 18006, Niš, 2009.
  • Laković, S., Laković, M., Stojiljković, M., Uticaj temperature rashladne vode na energetsku efikasnost parnog mono bloka, Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Zbornik na kompakat disku, Simterm 2005, Soko Banja, 18-21. oktobar 2005.
  • Harpster, J. W., Putman, R. E., The Economic Effects of Condenser Backpressure on Heat Rate, Condensate Sub-Cooling and Feedwater Dissolved Oxygen, Proceedings, 2000 International Joint Power Generation Conference, Miami Beach, Fla., USA, July 23-26, 2000
  • Laković, S., Laković, M., Živković, D., Mitrović, D., Uticaj dimenzija i uslova rada kondenzatora na energetsku efikasnost parnog mono bloka, Simpozijum, Elektrane 2004, Vrnjačka Banja, Oktobar/Novembar 2004
  • Berman, L. D., Evaporative Cooling of Circulation Water, Pergamon Press, London, 1961
  • Laković, M., Uticaj uslova rada hladnog kraja na energetsku efikasnost parnog mono bloka, Magistarski rad, Mašinski fakultet u Nišu, Niš 2005.
  • Kromhout, J., Goudappel, E., Pechtl, P., Economic Optimization of a 540 Mwel Coal Fired Power Plant Using Thermodynamic Simulation, VGB Powertech, 81 (2001), 11, 43-46
  • Zhao, B., Liu, L., Zhang, W., Optimization of Cold End System of Steam Turbine, Frontiers of Energy and Power Engineering in China, 2 (2008), 3, 348-353
  • Truhnii, A. D., Losev, S. M., Stationary Steam Turbines, Energoizdat, Moscow, 1981.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.