• Predrag Lj Stefanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Zoran J Marković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Vukman V Bakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dejan B Cvetinović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Valentina M Turanjanin, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Marina P Jovanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Emisija gasova sa efektom staklene bašte u toplanama javnih preduzeća daljinskog grejanja u gradovima Srbije

 • Smatra se da je emisija gasova sa efektom staklene bašte (Green House Gas ses – GHG) jedan od glavnih uzročnika aktuelnih klimatskih promena. S toga je neophodno da se neprestano radi na smanjenju emisije GHG. Republika Srbija, kao ne-Aneks I država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime i Kjoto protokola nastoji da doprinese ostvarenju osnovnih ciljeva Konvencije. Jedan
  od prvih koraka u tom smislu je izrada nacionalnih komunikacija kao strateških nacionalnih dokumenata. Cilj ovih dokumenata je informisanje o statusu sprovođenja Konvencije, naporima i predviđenim akcijama države koje doprinose borbi protiv klimatskih promena. Sledeći korak je priprema sveobuhvatnog nacionalnog programa mera za ublažavanje. Program podrazumeva unapređenje modela projekcije emisija GHG za relevantne privredne sektore, analizu mogućnosti smanjenja emisija GHG u sektorima, proračunavanje troškova potrebnih za sprovođenje različitih scenarija, kao i utvrđivanje ukupnog potencijala za smanjenje emisija GHG na nacionalnom nivou.

  Za potpuno i kvalitetno sprovođenje ovih aktivnosti, neophodno je izraditi detaljan inventar emisija GHG u pojedinim sektorima. U okviru posebne studije su direktno od javnih komunalnih preduzeća koja se bave isporukom toplotne energije za 50 gradova u Srbiji prikupljeni podaci o potrošnji energenata, proizvedenoj toplotnoj energiji i grejnoj površini stambenog i poslovnog prostora po godinama u periodu 1990-2008. Kao reprezentativne godine perioda izabrane su 1990, 1998. i 2008. godina. U ovom radu su prikazani podaci o potrošnji energenata i rezultati proračuna emisije GHG pri proizvodnji toplotne energije u toplanama javnih preduzeća daljinskog grejanja u Srbiji za reprezentativne godine. Proračun emisije GHG je sproveden prema revidiranoj IPCC metodologiji koja propisuje standardne vrednosti donje toplotne moći i emisionih faktora za korišćena fosilna goriva.

  U radu je data i projekcija emisije GHG do 2012. i 2015. godine usled sagorevanja fosilnih goriva koja se koriste za proizvodnju toplotne energije, za dva različita scenarija. Prvi sce nario predviđa povećanje emisije GHG pod pretpostavkom supstitucije čvrstih goriva prirodnim gasom, a drugi predstavlja slučaj kada bi prirodni gas u potpunosti bio zamenjen mazutom. Očekivano povećanje proizvodnje toplotne energije za oba scenarija je 10% do 2012. i 15% do 2015. godine u odnosu na baznu 2008. godinu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  183 - 195
 • Datum slanja
  06/20/2011
 • Datum revizije
  06/22/2011
 • Datum prihvatanja
  06/29/2011
 • UDC
  504.7:662.71/.74
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 2, 183-195
 • Reference
  • ***, Službeni list SRJ, Međunarodni ugovori, broj 2/97, 1997.
  • ***, Zakon o potvrđivanju Kjoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime („Službeni glasnik RS”, br. 88/07, 2007)
  • ***, Prva (Inicijalna) nacionalna komunikacija Republike Srbije - http://www.ekoplan.gov.rs/src/upload-centar/dokumenti/razno/inicijalna_nacionalna_komunikacija.pdf
  • ***, IPCC, Technologies. Policies and Measures for Mitigating Climate Change, IPCC Technical Paper I, 1996, http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/paper-I-en.pdf
  • ***, Ministarstvo rudarstva i energetike: Pro gram ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za pe riod od 2007. do 2012. godine, Beograd, 2007.
  • Predrag Stefanović i dr., Emisija gasova sa efektom staklene bašte u toplanama u gradovima Republike Srbije u periodu od 1990. do 2008. godine, Interni izveštaj NIV-ITE 445, 2010.
  • http://www.ero-ks.org
  • ***, The Re vised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Tier 1, 1996
  • ***, United Nations Framenjork Convention on Climate Change (UNFCCC), Nenj York, 1992
  • Hought on, J., Global Njarming, the Complete Briefing, Odžford, UK, 1994
  • Vernon, J. L., Coal and Environmental Ljuality through out the 1990s and Sulphur Emissions Njorldnjide, Energy Business Revienj, 1 (1990), 2, 35-60
  • ***, IPCC, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, Geneve, Snjitzerland, 2000
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.