• Predrag Lj Stefanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Zoran J Marković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Vukman V Bakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dejan B Cvetinović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Nikola V Živković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Vuk D Spasojević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Emisioni faktor lignita kolubarskog basena

 • Prema međunarodno priznatoj metodologiji za procenu emisije gasova staklene bašte (The Revised 1996 IPCC Guidelines for National Green house Gas Inventories – GHG), preporučeno je da se u izradi inventara GHG koriste preciznije vrednosti o karakteristikama korišćenog fosilnog goriva. U ovom radu je prikazana analiza emisionih karakteristika domaćih niskokaloričnih lignita iz površinskih kopova kolubarskog basena. Izbor analiziranih uzoraka uglja izvršen je tako da se pokrije širok opseg sadržaja pepela i vlage, donjeg toplotnog efekta i drugih karakteristika sirovog uglja, sa ciljem da reprezentuju najširi spektar očekivanih kvaliteta ugljeva koji se dopremaju u termoelektrane. Dobijeni rezultati ukazuju da postoji jasno izražena linearna zavisnost donjeg toplotnog efekta od sadržaja pepela i sadržaja vlage, odnosno od sadržaja sagorljivih materija u reprezentativnim uzorcima uglja. U radu je prikazana eksperimentalno određena zavisnost sadržaja ugljenika i emisionog faktora od donjeg toplotnog efekta. U opsegu kvaliteta rovnog lignita, emisioni faktor ima znatno veću vrednost u odnosu na standardnu međunarodno preporučenu (IPCC) fiksnu vrednost za lignit.

 • Ključne reči
 • Stranice
  241 - 251
 • Datum slanja
  02/02/2011
 • Datum revizije
  06/06/2011
 • Datum prihvatanja
  06/13/2011
 • UDC
  662.613+662.641.2:504.7
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 2, 241-251
 • Reference
  • ***, Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 2, 1997.
  • ***, Zakon o potvrđivanju Kjoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, Sl. glasnik RS, br. 88, 2007
  • ***, The Revised 1996 IPCC Guide lines for National Greenhouse Gas Inventories, Tier-1
  • ***, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, IPCC, 2000
  • ***, Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry, GPG for LULUCF, IPCC, 2003
  • ***, The UNFCCC Guidelines for the Preparation of National Communications from non-Annex I Parties - UNFCCC/CP/2002/7/Add.2, Decision 17/CP.8
  • Fott, P., Carbon Emission Factors of Coal and Lignite: Analysis of Czech Coal Data and Comparison to European Values, Environmental Science&Policy, 2 (1999), 3, 347-354
  • Šušteršič, A., et al., Paper No. 1686, National CO2 Emission Factor for Lignite from Velenje Coalmine, Elektroinštitut Milan Vidmar, Odelek za elektrarne, Ljubljana, April 2004
  • Stefanović, P., i dr., Rezultati laboratorijskih analiza reprezentativnih uzoraka uglja kolubarskog basena, NIV ITE - 369, Vinča, Beograd, jun 2008.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.