Energetska regulativa u zgradarstvu i program klasifikacije i sertifikacije zgrada

 • Programi energetskih sertifikata zgrada javili su se u ranim 90-tim kao bitan metod za poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije i obezbeđivanje veće transparentnosti upotrebe energije u zgradama. Međutim, od samog početka njihova definicija i proces implementacije su difuzni, tako da ponekad postoje velike nedoumice u građevinskom sektoru u vezi sa njima. Mnoštvo termina i koncepata, kao što su: energetski učinak, energetska efikasnost, energetsko poređenje i energetsko rangiranje, preklapaju se po značenju od momenta pojavljivanja. Ovo često dovodi do pogrešne interpretacije od strane reg u la tornih organa, energetskih agencija i krajnjih potrošača. U ovom radu se analizira poreklo i istorijski razvoj energetskih sertifikata zgrada, prikazuje se njihova definicija, definiše njihov obim i kritički se analiziraju aspekti njihove implementacije. Proračuni „obuhvaćene energije” i analiza životnog ciklusa, istaknuti su kao ključni elementi u energetskoj proceni zgrade, koji treba da budu uključeni u energetske reg u la tive i sertifikacione programe, da bi se efektivno ostvario koncept održivosti u građevinskom sektoru.

 • Ključne reči
 • Stranice
  81 - 93
 • Datum slanja
  07/06/2012
 • Datum revizije
  08/08/2012
 • Datum prihvatanja
  08/09/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 1, 81-93
 • Reference
  • [1] Perez-Lombard, L., et al., A Review on Buildings Energy Consumption Information, Energy and Buildings, 40 (2008), 3, 394-398
  • [2] Casals, X. G., Analysis of Building Energy Regulation and Certification in Europe: Their Role, Limitations and Differences, Energy and Buildings, 38 (2006), 381–392
  • [3] ***, http://apps1.eere.en ergy.gov/buildings/tools_di, retrieved august 2011
  • [4] ***, Council Directive 93/76/CEE of 13 September 1993 to Limit Carbon Dioxide Emissions by Improving Energy Efficency (SAVE)
  • [5] ***, Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the Energy Performance of Buildings
  • [6] ***, EN 15217, En ergy Performance of Buildings–Methods for Expressing Energy Performance and for Energy Certification of Buildings, 2007
  • [7] Perez-Lombard, L., et al., A Review of Benchmarking, Rating and Labelling Concepts within the Framework of Building Energy Certiffication Schemes, Energy and Buildings, 41 (2009),272-278
  • [8] Moss., K. J., Energy Management in Buildings, Taylor&Francis, New York, USA, 2006
  • [9] ***, EN 15603, Energy Performance of Buildings – Overall Energy Use and Definition of Ratings, 2008
  • [10] Arkesteijn, K., Dijk, D. van., Energy Performance Certification for New and Existing Buildings. Information Paper 156, CENSE European Project, http://www.iee-cense.eu, 2010
  • [11] Hernandez, P., Kenny, P., Development of a Methodology for Life Cycle Building Energy Ratings, Energy Policy, 39 (2011), 6, 3779-3788
  • [12] Hernandez, P., Kenny, P., From net Energy to Zero Energy Buildings: Defining Life Cycle Zero Energy Buildings, Energy and Buildings, 42 (2010), 3, 815-821
  • [13] Roulet, C.-A., et al., ORME: A Multicriteria Rating Methodology for Buildings, Building and Environment, 37 (2002), 6, 579-586
  • [14] ***, Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, „Sl.glasnik RS”, br. 61/2011
  • [15] ***, Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, „Sl.glasnik RS”, br. 61/2011
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.