• Ana Žbogar, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Aleksandar Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Milić D Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Mirko Komatina, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija

Ispitivanje procesa gasifikacije biomase u fluidizovanom sloju

 • Proces gasifikacije biomase postaje sve značajnija tema razvojnih istraživanja u energetici i procesnoj tehnici. Biomasa se smatra obnovljivim i "CO2-neutralnim" gorivom, čijom se gasifikacijom može dobiti gas primenljiv u različite svrhe. U okviru projekta Nacionalnog programa energetske efikasnosti ispitivan je proces gasifikacije biomase (drvo, oklasak kukuruza), kao obnovljivog, lako dostupnog i jeftinog reaktanta. Cilj istraživanja je formulacija i konstrukcija pilot-postrojenja za gasifikaciju biomase u fluidizovanom sloju inertnog materijala, kao osnove za širu industrijsku primenu ove tehnologije. Proces gasifikacije biomase ispitivan je eksperimentalno i teorijski, da bi se odredili sastav produkata, kinetika procesa, i optimalni uslovi odvijanja procesa. Sastav produkata i kinetika procesa određivani su eksperimentalno, u laboratorijskom reaktoru sa fluidizovanim slojem. Matematički model gasifikacije obuhvata hemijsko-kinetičku karakterizaciju, energetske i materijalne bilanse procesa, i hidrodinamičke karakteristike reaktora sa fluidizovanim slojem. Dobijeni rezultati se mogu iskoristiti za optimizaciju procesa gasifikacije biomase u cilju dobijanja kvalitativno i kvantitativno optimalnog prinosa gasovitog proizvoda.

 • Ključne reči
 • Stranice
  5 - 22
 • UDC
  662.636/.638:66.011
 • BIBLID
  0350-218X, 30 (2004), 1-4, 5-22
 • Reference
  • Arsić, B.T., Oka, S.N. (1981) Sagorevanje presovane slame i oklaska klipa kukuruza u fluidizovanom sloju. Beograd: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', Interni izveštaj IBK-ITE-319
  • Grubor, B.D., Oka, S.N., Ilić, M.S., Dakić, D.V., Arsić, B.T. (1995) Biomass FBC combustion: Bed agglomeration problems. u: Heinschel K. J. (ur.) Proceedings 13th International Conference on FBC, Orlando, FL, USA, May 7-10, str. 515-522
  • Gvero, P. (2002) Modeliranje procesa devolatilizacije biomase. Beograd: Mašinski fakultet, Doktorska teza
  • Gvero, P.M. (1997) Istraživanje kinetike oslobađanja gorivih isparljivih materija drveta. Beograd: Mašinski fakultet, magistarski rad
  • Gvero, P.M., Ilić, M.S., Oka, S.N., Radovanović, M. (1997) Istraživanje kinetike pirolize drveta u reaktoru sa fluidizovanim slojem. Termotehnika, 23, 4, 345-412
  • Hegerman, R., Huettinger, K.J. (1989) Kinetics of brown coal gasification. u: Symposium on the Fundamentals of Gasification, April 9-14, Dallas, TX, USA, 22-29
  • Jankes, G.G., Milovanović, N.M. (2001) Biomass gasification in small-scale units for the use in agriculture and forestry in Serbia. Thermal Science, vol. 5, br. 2, str. 49-57
  • Johnson, J.L. (1979) Kinetics of coal gasification: A compilation of research. New York, itd: Wiley
  • Joksimović-Tjapkin, S. (1987) Procesi sagorevanja. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
  • Molina, A., Mandragon, F. (1998) Reactivity of coal gasification with steam and CO2. Fuel, 77 15, 1813-1839
  • Nemoda, S., Erić, M., Aleksendrić, M. (2003) Teoretska temperatura i sastav produkata sagorevanja biomase. Beograd: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', Interni izveštaj NIV-ITE-241
  • Nemoda, S., Erić, M., Aleksendrić, M. (2003) Koncepcija gasifikacije biomase u fluidizovanom sloju sa podstehiometrijskom strujom vazduha. Beograd: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', Interni izveštaj NIV-ITE-262
  • Oka, S.N., Jovanović, L.L. (1987) Biomasa kao gorivo - mogućnosti i ograničenja. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara, Monografija
  • Oka, S.N. (1994) Sagorevanje u fluidizovanom sloju - osnovni procesi i primena. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara
  • Sander, B. (1997) Properties of Danish biofuels and the requirements for power production. Bio mass and Bioenergy, 12, 3, 177-183
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.