• Milica Mladenović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Srđan Belošević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Rastko Mladenović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Aleksandar Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Branislav Repić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ispitivanje sagorevanja istrošenih ulja i masti na poluindustrijskoj aparaturi sa fluidizovanim slojem

 • Metalurška industrija generiše velike količine istrošenih ulja i masti (iz proizvodnog procesa pogona tople i hladne valjaonice), čije odlaganje predstavlja problem sa stanovišta zaštite životne sredine. Pošto je toplotna moć ovih materija mahom veća ili na nivou toplotne moći konvencionalnih fosilnih goriva, optimalno rešenje ovog problema sa tačke gledišta energetske efikasnosti i ekologije je njihovo sagorevanje i razgradnja do neškodljivih oblika. Međutim, zbog neujednačenog sastava, velikog sadržaja balasta, a posebno velike gustine i viskoznosti, ove materije se teško mogu sagorevati u uobičajenim uređajima za sagorevanje tečnih goriva, pa postrojenja u kojima bi sagorevale, moraju biti specijalno projektovana za tu svrhu. Kao rešenje nameće se tehnologija termičke dezintegracije u fluidizovanom sloju, koji omogućava sagorevanje materija najrazličitijeg porekla i veoma neujednačenog sastava, uz smanjenje emisije polutanata i veliku termičku inertnost postrojenja. U radu su prikazani rezultati analize uzorka ispitivanog goriva istrošenih ulja i masti iz pogona hladne valjaonice, dat je opis aparature i eksperimentalnog postupka na poluindustrijskoj instalaciji sa fluidizovanim slojem, a potom i detaljan prikaz dobijenih rezultata, na osnovu čega je predložena tehnološka šema postrojenja za ekološki prihvatljivo uklanjanje istrošenih ulja.

 • Ključne reči
 • Stranice
  147 - 160
 • UDC
  662.753-912
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 2-3, 147-160
 • Reference
  • Andre, R.N., Pinto, F., Franco, C., Dias, M., Gulyrtlu, I., Matos, M.A.A., i dr. (2005) Fluidised bed co-gasification of coal and olive oil industry wastes. Fuel, 84, 12-13, str. 1635-1644
  • Beacham, B., Marshall, A.R. (1979) Experiences and results of fluidized bed combustion plant at Renfrew. Journal of Institute of Energy, June 59-64
  • Deguchi, A., Hoseda, H., Miura, M., Hirama, T., Nisizaki, H. (1984) Fluidized bed combustion of the pyrolysis oil from municipal waste. Nenryo Kyokai Shi Journal, 63, 12, 1066-1070
  • Fuentes, M.J., Font, R., Gomez-Rico, M.F., Martin-Gullon, I. (2007) Pyrolysis and combustion of waste lubricant oil from diesel cars: Decomposition and pollutants. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 79, 1-2, 215-226
  • Kerr, K., Robert, S.D. (1990) Fluidized bed incineration of acid tar wastes. Applied Energy, 35, 3, 189-243
  • Legros, R., Betreton, C.M.H., Lim, C.J., Li, H., Grace, J.R., Anthony, E.J. (1989) Combustion characteristics of different fuels in pilot scale circulating fluidized bed combuster. u: International Conference on FBC (10th), San Francisco, Cal., Proceedings, vol. 2, 661-666
  • Legros, R., Lim, C.J., Betreton, C.M.H., Grace, J.R. (1991) Circulating fluidized bed combustion of pitches derived from heavy oil upgrading. Fuel, 70, 12, 1465-1471
  • Miccio, F., Okasha, F.M. (2005) Fluidized bed combustion and desulfurization of a heavy liquid fuel. Chemical Engineering Journal, 105, 3, 81-89
  • Miccio, F., Miccio, M., Repetto, L., Traniello, G.A. (1999) Dispersion and combustion of a bitumen-based emulsion in bubbling fluidized bed. u: International Conference on FBC (15th), Savannah, GA, USA, Proceedings, paper br.FBC99-0141
  • Mladenović, M., Nemoda, S., Belošević, S., Dakić, D., Mladenović, R., Erić, A., Paprika, M., Repić, B. (2006) Konstrukcija mlaznice za ubrizgavanje teškog naftnog goriva (TNG) u fluidizovan sloj, koncepcija postrojenja za sagorevanje TNG-a i rekonstrukcija postojeće eksperimentalne instalacije sa FS. Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča
  • Mladenović, M., Nemoda, S., Belošević, S., Dakić, D., Mladenović, R., Erić, A., Parika, M., Repić, B. (2007) Ispitivanje sagorevanja istrošenih ulja i masti u fluidizovanom sloju pri dugotrajnom stacionarnom režimu na poluindustrijskoj aparaturi. Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča
  • Oka, S.N., Grubor, B.D. (1987) Stanje razvoja kotlova sa sagorevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju. Beograd: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', Interni izveštaj IBK-ITE-645
  • Ramasamy, K.K., Raissi, A.T. (2007) Hydrogen production from used lubricant oils. Catalysis Today, 129, 3-4, 365-371
  • Saxena, S.C., Jotchi, C.K. (1994) Fluidized bed incineration of waste materials. Prog. Energy Combust. Sci, 20, 4, 281-324
  • Schneider, D.R., Bogdan, Ž. (2007) Effect of heavy fuel oil/natural gas co-combustion on pollutant generation retrofitted power plant. Applied Thermal Engineering, 27, 11-12, 1944-1950
  • Werther, J., Ogada, T. (1999) Sewage sludge combustion. Prog. Energy Cumbust. Sci, 25, 1, 55-116
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.