• Branko B Pejović, Tehnološki fakultet, Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Mitar D Perušić, Tehnološki fakultet, Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Vladan D Mićić, Tehnološki fakultet, Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Goran S Tadić, Tehnološki fakultet, Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Stefan M Pavlović, Tehnološki fakultet, Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Jedna mogućnost grafičkog predstavljanja energetskih veličina realnog gasa za karakterističnu promenu stanja

 • U radu je za karakterističnu kvazistatičku izotermsku promenu stanja realnog gasa, dato grafičko predstavljanje odnosno određivanje najvažnijih energetskih veličina u h-s i T-s dijagramima. Koristeći osnovnu teoremu diferencijalnog računa, odnosno I i II zakon termodinamike napisan u diferencijalnom obliku, izvedena je opšta zavisnost koja je omogućila preciznu grafičku konstrukciju za određivanje najvažnijih veličina procesa (tehnički rad i razmjenjena količina toplote) u h-s dijagramu, preko odgovarajućih duži koje predstavljaju visinske razlike. Izvedena grafička konstrukcija, primjenjena je na dva karakteristič
  na slučaja u istom dijagramu. Prethodno je izvršeno i poređenje sa istom promenom stanja za slučaj idealnog gasa.
  U drugom delu rada, polazeći od činjenice da su za prikazivanje promena stanja realnog gasa mnogo pogodniji koordinatni sistemi h, s i T, s nego
  p, v sistem, dat je predlog za grafičko predstavljanje promene entalpije i unutrašnje energije u toplotnom T-s dijagramu. Iskorištene su
  linije konstantne entalpije i unutrašnje energije, odnosno njihove presečne tačke sa izobarom i izohorom, koje prolaze kroz krajnju tačku analizirane promjene stanja. Pokazano je da se promena entalpije i unutraš nje energije u T-s dijagramu može predstaviti planimetrijski preko odgovarajućih površina.
  Na bazi određene promene entalpije i unutrašnje energije, koristeći oba karakteristična oblika I zakona termodinamike, pokazano je da je pored razmenjene količine toplote, moguće i zapreminski i tehnički rad, za usvojenu promenu stanja realnog gasa, takođe grafički predstaviti u T-s dijagramu preko odgovarajućih ekvivalentnih površina, što je bila i osnovna ideja rada. Prikazana grafička rešenja u odnosu na analitička, omogućuju efikasnije teorijsko izučavanje i predstavljanje posmatranog termodinamičkog procesa sa različitih aspekata, i znatno pomažu jasnijem sagledavanju problema i poboljšanju međusobnog sporazumevanja.

 • Ključne reči
 • Stranice
  11 - 25
 • Datum slanja
  04/03/2013
 • Datum revizije
  07/27/2013
 • Datum prihvatanja
  07/27/2013
 • BIBLID
  0350-218X, 39 (2013), 1-2, 11-25
 • Reference
  • Tribus, M., Termostatika i termodinamika, EnergiÔ, Moskva, 1998
  • Vukalović, M. P., Novikov, I. I., Termodinamika, Masinostroenie, Moskva, 1996
  • Shmidt, E., Einführung in die technishe Thermodynamik, Springer-Verlag, Leip zig, Deutschland, 1998
  • Vejnik, A. I., Tehnićeskaя termodinamika, Metalurgizdam, Moskva, 1998
  • Rant, Z., Termodinamika, Knjiga za uk i prakso, Fakultet za strojništvo, Unirverza v Ljubljani, Ljubljana, 2001
  • Kozi}, . G. Termodinamika, in`ewerski aspekti, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.
  • Abbott, M. M., Van Ness, H. C., Thermodynamics, Schaum’s Outline series, McGrow-Hill, Book Co., New York, USA, 1986
  • Baehr, H. D., Thermodynamik, (3. Aufl.), Springer-Verlag, Berlin, 1993
  • Black, W. Z., Hartley, J. G., Thermodynamics, Harper and Row, New York, USA, 1995
  • Bück, G., Energetika, Muegyetemi Kiado, Budapest, 1997
  • Doering, E., Schedwill, H., Dehl, M., Grundlagen der Technischen Thermodynamik (5. Auf), Tewbner, Stuttgart, Deutsch land, 2009
  • Fenn, J. B., Engines, Energy and Entropy, W. H. Freeman and Comp., New York, 2002.
  • Fermi, E., Thermodynamics, Dover Publ Inc., New York, USA, 1976
  • Karlekar, B. V., Thermodynamics for Engineers, Prentice–Hall Inc., Engelwood Cliffs, N. Y., USA, 1993
  • Mi chael, J. M., Howard, N. S., Fundamentals of Engineer ing Thermodynamics, John Wiley and Sons, New York, USA, 1999
  • Szargut, J., Termodynamika, PWN, Warszawa, 1995
  • Reynolds, W. C., Thermodynamics, McGraw-Hill, Book Co., New York, 1988
  • @ukovskij, V. S., Termodinamika, Energoatomizdat, Moskva, 1990
  • Vukalović, M. P., Novikov, I. I., Tehnićeskaя termodinamika, izd. 4-oe, Energiя, Moskva, 1988
  • Kortüm, G., Lachmann, H., Einführung in die chemische Thermodynamik, Verlag Chemie, Weinheim, 1998
  • Sandler, S., Chemi cal and Engineer ing Thermodynamics, John Wiley and Sons, New York, 1999
  • Wood, B., Appli cation of Thermodynamics, Addison-Wesley Publishing Company, London, 1992
  • Đorđević, B. D., Valent, V. J., Šerbanović, S. P., Termodinamika sa termotehnikom, TMF, Beograd, 2007
  • Bejan, A., Advanced Engineer ing Thermodynamics, John Wiley and Sons, New York, USA, 1997
  • Rajput, R. K., Engeneering Thermodynamics, Jones and Bart lett Pub lish ers, Lon don, 2010
  • Rajput, R. K., Ther mal Engeneering, Jones and Bart lett Publlishers, Lon don, 2009
  • Moran, M. J., et al., Engeneering Thermodynamics, John Wiley and Sons, New York, USA, 2011
  • Cengel, Y. A., Boles, M. A., Thermodynamics, McGraw Hill Higher Ed u ca tion, New York, 2010
  • Borgnakke, C., et al., Fundamentals Thermodynamics, John Wiley and Sons, New York, USA, 2009
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.