• Kosta Maglić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Jugoslovensko društvo termičara i Društvo termičara Srbije 1962-2009.

 • Zasluga za nastanak ovog istorijata Jugoslovenskog društva termičara i Društva termičara Srbije pripada u prvom redu kolegi Milanu-Miši Radovanoviću predsedniku DT Srbije. Njegove usrdne molbe i prijateljsko insistiranje tokom poslednjih nekoliko godina učinili su da pre godinu dana pisana verzija dobije naslov 'konačne' mada je u toku proteklih 12 meseci izašlo još niz poboljšanih odnosno potpunijih verzija koje su sve nosile ovaj atribut, jedino su bile dopunjavane i datumom svog štampanja, da bi se razlikovale jedna od druge. Sada, pošto su tekst poslednjih verzija pročitali još živi aktivisti iz drugih republika JDT iz doba velike Jugoslavije i dali svoju punu saglasnost napisanom o tom dobu, odlučili smo da pored izlaganja jedne ranije na sajtu DTS, ova poslednja verzija bude izložena što širem krugu termičara putem naše 'Termotehnike'. Napominjemo da je ova verzija još uvek živeći tekst podložan dopunama i ispravkama i bićemo zahvalni za sve dopune, pogotovu one koje se odnose na skupove održane zaključno sa Osmim simpozijumom JDT održanim 1990. godine u Neumu. Namera je da se u 2012. godini, u vreme obeležavanja 50-godina od osnivanja JDT objavi u našoj publicistici i definitivna verzija ovog istorijata, dopunjena novim podacima i ilustrovana fotografijama koje očekujemo da u međuvremenu primimo. Ja sam lično bio u toku svih dešavanja od osnivanja JDT 1962. do njegovog odlaska u Makedoniju posle Bledskog simpozijuma 1981. godine. Taj deo istorijata se oslanja na moja sećanja i dokumentaciju koja postoji. Za aktivnosti koje su se odvijale posle tog vremena kad je bila ukinuta funkcija generalnog sekretara JDT i kada sam pored redovnog posla bio u potpunosti angažovan na realizovanju međunarodnog programa Kompendijuma o termofizičkim osobinama čvrstih materijala, pomogli su komentari kolege Vojina Grkovića za period dok je rukovodstvo Društva bilo u Novom Sadu, kao i dopune kolege Gorana Jankesa za period pri kraju istog i kasnije u vezi rada Sekcije za industrijsku energetiku. Kolega Simeon Oka je pomogao sa iscrpnim podacima o akciji regionalnog okupljanja oko fluidizacije i šire u periodu 1996-2005. koju su vodili on i kolega Ljubomir Jovanović, kao i podacima o časopisima 'Termotehnika' i 'Thermal Science' i njihovom trajanju. U delu koji se odnosi na aktivnosti i rezultate naslednice JDT posle vraćanja organizacije u Beograd oslanjao sam se na izveštaj predsednika Društva za Godišnju skupštinu 31. januara 2008. godine, kao i dopune potpredsednika DTS Gorana Jankesa. Osnovu za zaključni deo istorijata predstavljao je tekst kolege Ljubomira Jovanovića pisan u vreme pre njegovog preranog odlaska.

 • Ključne reči
 • Stranice
  181 - 214
 • Datum slanja
  06/15/2010
 • Datum revizije
  09/28/2010
 • Datum prihvatanja
  10/01/2010
 • UDC
  621(048.8)
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 2-3, 181-214
 • Reference
  • *** (1999) Fluidized Beds in Energy Production, Chemical and Process Engineering and Ecology. u: Oka S., Jovanović Lj. (ur.) SEEC simpozijum (II), Aranđelovac, Zbornik radova, Beograd: JDT
  • Maglić, K., Danković, G., Perović, N., Zeković, Lj., Stanimirović, A. (1996) Primarna termometrija. Beograd: JDT, Oktobarska nagrada grada Beograda za 1996. godinu
  • Ninić, N., Oka, S. (1992) Sagorevanje biomase u energetske svrhe. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara
  • Ninić, N., Oka, S., Nikolić, S., Nikolić, M., Mićić, J. (1994) Energetski potencijal biljnih ostataka u Srbiji. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara / JDT
  • Oka, S.N. (1994) Sagorevanje u fluidizovanom sloju - procesi i primena. Beograd: JDT, Oktobarska nagrada grada Beograda za 1994. godinu
  • Oka, S.N., Jovanović, Lj. (1998) Biomasa - obnovljiv izvor energije. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara
  • Sijerčić, M. (1999) Matematičko modeliranje kompleksnih turbulentnih transportnih procesa. Beograd: izdavači JDT
  • Spasojević, D., Jović, V., Vujisić, Lj., Vehauc, A., Jović, L., Milivojević, S. (1996) Sigurnost i pouzdanost nuklearnih elektrana u okruženju Jugoslavije. Beograd: JDT, monografija
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.