Korišćenje otpadne toplote za grejanje umesto sagorevanja prirodnog gasa

 • U proizvodnoj industriji mineralnih voda i napitaka, usled neophodnog postupka hlađenja proizvoda zbog dalje karbonizacije, na rashladnim kompresorima dolazi do oslobađanja otpadne toplote usled kondenzacije freona. Ta količina toplote je tolika da se stvara mogućnost njenog korišćenja u dalje konkretne svrhe i za realne namene. U ovom radu je opisano korišćenje te otpadne toplote nastale kondenzacijom freona za zagrevanje vode koja se upotrebljava kao radni fluid u niskotemperaturskom sistemu tipa 40/50 za grejanje radnih prostora, za razliku od postojećeg klasičnog toplovodnog razvoda tipa 90/70 i njegove pripadajuće armature. Sam proces grejanja obavlja se preko kanalskih klima jedinica, koje se leti koriste za klimatizaciju istog prostora. Godišnja potrošnja gasa za grejanje je korišćenjem ovog energetski efikasnog sistema smanjena za 13.000 €, a procenjeno vreme povratka celokupne investicije (oko 350.000 €) je ispod pet godina.

 • Ključne reči
 • Stranice
  205 - 212
 • Datum slanja
  05/28/2012
 • Datum revizije
  07/26/2012
 • Datum prihvatanja
  11/21/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 2, 205-212
 • Reference
  • Çengel, A. Y., Turner, H. R., Cimbala, M. J., Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 3rd ed., McGraw-Hill Higher Education Intl., New York, USA, 2008
  • ***, TRANE, 1205, Air Cooled Series R Helical-Rotary Chiller – Model RTAD 085-100-115-125-145-150-165-180 270 to 630 kW (50 Hz) – Heat Recovery Version Built for the Industrial and Commercial Markets, Literature Order Number RLC-PRC026-E4
  • Vujić, S., Rashladni uređaji, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1990.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.