• Aca Marković, JP Elektroprivreda Srbije, Direkcija za upravljanje elektroenergetskim sistemom, Beograd, Srbija
 • Drago Kecman, JP Elektroprivreda Srbije, Direkcija za ekonomsko finansijske poslove, Beograd, Srbija

Modeli mogućeg organizovanja Elektroprivrede Srbije saglasno direktivi Evropske Unije

 • Zemlje razvijene tržišne ekonomije neprestano se trude da i u granama koje su tradicionalni monopoli, kakvi su svi infrastrukturni sistemi, uvedu zakonitosti tržišnog poslovanja, sa ciljem da stalno podižu efikasnost i efektivnost nacionalne ekonomije. Donošenje direktive Evropske Unije br. 96/92/EC i br. 2003/54/EC su primeri kako u oblasti energetike, odnosno proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije može postupno, da se uvodi konkurencija kao sredstvo za podizanje ekonomske efikasnosti ove delatnosti. Elektroprivreda Srbije od prvog januara 1992. godine do danas funkcioniše kao javno preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i proizvodnju uglja na celoj teritoriji Republike Srbije bez bitnijih organizacionih i drugih promena. Uspostavljen sistem visoke hijerarhijske centralizacije je prevaziđen sa ekonomskog i organizacionog stanovišta. U radu se izlažu mogući modeli organizacionog dizajna Elektroprivrede Srbije, kao polazna osnova za njegovu postupnu transformaciju.

 • Ključne reči
 • Stranice
  23 - 33
 • UDC
  622.1:622.33
 • BIBLID
  0350-218X, 32 (2006), 1-4, 23-33
 • Reference
  • *** (1997) Direktiva Evropske Unije 96/92/EC. Official Journal, L 027, p. 0020 - 0029
  • *** (2003) Direktiva 2003/54/EC Evropske Unije. Official Journal, L 176, P. 0037 - 0056
  • Marković, A. (2000) Holistički koncept menadžmenta javnog preduzeća. Beograd: EPS
  • Marković, A. (2003) Funkcija menadžmenta javnog preduzeća u uslovima deregulacije i restruktuiranja. u: 26. savetovanje JUKO-CIGRE, referat 38-01, Banja Vrujica
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.