• Bosiljka Stojanović, RiTE Ugljevik, Bosna i Hercegovina
 • Miomir Pavlović, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Jovan Đuković, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Milorad Tomić, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina

Neophodnost rekonstrukcije postrojenja za tretman otpadnih voda u RiTE „Ugljevik” u cilju očuvanja kvaliteta voda rijeka Mezgraje, Janje i Drine

 • Otpadne vode koje nastaju u rudniku i termoelektrani Ugljevik se ispuštaju u rijeku Mezgraju i daljim tokom odlaze u rijeku Janju koja je pritoka rijeke Drine.
  Ove vode s obzirom na njihovu količinu i sastav i na veličinu recipijenta, rijeka Mezgraje i Janje, imaju nepovoljni uticaj na biot u rijekama. Rekonstrukcijom postrojenja za tretman otpadnih voda na termoelektrani obezbjedio bi se kvalitet efluenta prije ispusta u navedene recipijente, saglasno zakonskoj regulativi Republike Srpske o ispustu otpadnih voda u površinske vode. Ovim bi se smanjio negativan uticaj RiTE na kvalitet rijeka.

 • Ključne reči
 • Stranice
  75 - 83
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  662.6:628.3.034.2:504.5
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 75-83
 • Reference
  • Đarmati, Š., Veselinović, D., Gržetić., I., Marković, D., Životna sredina i njena zaštita, knjiga I, Futura, Fakultet za primjenjenu ekologiju, Beograd, 2007. http://www.lenntech.com/rivers-pollution-quality
  • ***, Studija procjene uticaja na životnu sredinu površinskog kopa „Ugljevik Istok”, Tehnološki fakultet Zvornik, Zvornik, juli 2010.
  • ***, Studija uticaja otpadnih voda na životnu sredinu i opravdanost rekonstrukcije postrojenja otpadnih voda u termoelektrani Ugljevik, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Banjoj Luci, Zvornik, 2009
  • ***, Inventarizacija stanja i utvrđivanje potencijalnih izvora zagađenja u zoni prihranjivanja arterske i subarterske izdani područja Semberije, Fond za zaštitu životne sredine RS, Banja Luka, 2010.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.