• Goran S Živković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Predrag Lj Stefanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Predrag M Radovanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija

Numerička analiza uticaja žaluzina na raspodelu ugljenog praha u kanalima aerosmeše kotla TENT-A6

 • Merenja koja su u toku 2006. godine sprovedena na kotlu TENT-A1 pokazala su da distribucija smeše vazduha i ugljenog praha po gorioničkim kanalima nije odgovarajuća, i da treba smanjiti količinu ugljenog praha u gornjim gorionicima. Za ostvarivanje tog cilja predviđena je ugradnja sistema žaluzina u kanalu iza mlina. U radu je prikazana numerička simulacija dvofaznog strujanja smeše vazduha i ugljenog praha u kanalu iza mlina gde su smeštene žaluzine, kao i u gorioničkim kanalima. Ova simulacija treba da posluži kao smernica za pravilnu ugradnju žaluzina. U radu je akcenat stavljen na analizu uticaja geometrijskih karakteristika žaluzina, a posebno na ugao otklona žaluzine, pošto su to glavni parametri koji određuju distribuciju ugljenog praha među gorionicima. Numerička simulacija je sprovedena komercijalnim programom FLU ENT 6.3. Zaključak analize je da žaluzine predstavljaju efikasan alat za redistribuiranje ugljenog praha. Međusoban položaj žaluzina je od suštinskog značaja za redistribuciju. Rastojanje između krilaca žaluzina u izvesnoj meri utiče na strujni profil, ali ne predstavlja dominantan parametar. Isto važi i za nagib listova lopatica u žaluzini.

 • Ključne reči
 • Stranice
  133 - 145
 • UDC
  532.529:662.922/.925
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 2-3, 133-145
 • Reference
  • Pavlović, P., Stefanović, P., i dr. (1999) Primena plazmatrona za stabilizaciju sagorevanja na kotlu bloka 210 MW u TE Nikola Tesla. Beograd-Vinča: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', Idejno-tehničko rešenje, NIV-ITE-155
  • Radovanović, P., i dr. (2006) Termotehničke karakteristike bloka TENT-B1 620 MW pre i posle kapitalnog remonta 2005.god. sa ocenom efekata remonta. Beograd: Institut za nuklearne nauke Vinča, NIV-ITE 310
  • Sommerfeld, M., Živković, G. (1992) Recent advances in the numerical simulation of pneumatic conveying through pipe systems. u: Hirsch Ch (ur.) Computational Methods in Applied Science, Amsterdam, itd: Elsevier Science Publishers, str. 201-212
  • Stefanović, P.Lj., Pavlović, P.B., Cvetinović, D.B., Živković, N.V., Pavlović, Z.N., Marković, Z. (2003) Plazma sistemi za potpalu i podršku vatri kod kotlova loženih ugljenim prahom - pregled izvedenih industrijskih postrojenja u svetu. Procesna tehnika, vol. 19, br. 1, str. 138-142
  • Živković, G., Živković, N., Stefanović, P. (2003) Numerička simulacija regulisanja distribucije ugljenog praha u sistemu održavanja plamena u kotlu korišćenjem niskotemperaturske plazme. u: Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore (11), 1-4. oktobar, Zlatibor
  • Živković, G. (1996) Matematičko modeliranje dvofaznog toka gas - čvrste čestice u horizontalnim cevima i kanalima. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.