• Nikola V Živković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Predrag Lj Stefanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dejan B Cvetinović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Numerička simulacija uticaja položaja regulacionih klapni u kanalu aerosmeše na raspodelu čestica ugljenog praha

 • Regulacija distribucije čestica ugljenog praha u kanalu aerosmeše koji vodi čestice ugljenog praha ka plazma zoni je jedan od ključnih problema prilikom rada energetskih kotlova. Da bi na odgovarajući način usmerili čestice ugljenog praha, sistem regulacionih klapni je postavljen u kanalu aerosmeše pre Gorioničkih kanala. Svaka od Grupa regulacionih klapni ima svoju ulogu a može biti postavljenja u različitim ugaonim položajima. Dobijeni rezultati predstavljaju uticaj svake od Grupa. Rezultati predstavljaju raspodelu čestica ugljenog praha u kanalu aerosmeše na kotlu bloka Termoelektrane 'Nikola Tesla' - A1. Distribucija veličine čestica u ulaznom preseku kanala smatrana je uniformnom. Predstavljeni rezultati su dobijeni numeričkom simulacijom pomoću računarskog softvera za numeričku simulaciju problema dvofaznog strujanja. Softver je napisan u programskom jeziku Fortran, i razvijen u Laboratoriji za termotehniku i energetiku u Institutu za nuklearne nauke 'Vinča'. Ulazni podaci za numeričke proračune, kao što su brzinski i profil koncentracija u ulaznom preseku, smatrani su ravnomernim. Kontinualna faza (Gasna faza) tretirana je Ojlerovim pristupom. Disperzna faza (čestice ugljenog praha) modelirana je Lagranžovim pristupom. Model uzima u obzir sprezanje faza PSI-CELL metodom. Turbulencija je modelirana standardnim k-e modelom. Model tretira čestice kao idealne sfere. Da bi precizno odredili kretanje čestica, sve relevantne sile su inkorporirane u modelu. Rezultati uključuju polje i profil brzina kontinualne faze i distribuciju masenog protoka čestica ugljenog praha, u izlaznom preseku kanala aerosmeše.

 • Ključne reči
 • Stranice
  45 - 54
 • UDC
  532.529:66.011
 • BIBLID
  0350-218X, 34 (2008), 1, 45-54
 • Reference
  • Crowe, C.T., Sharma, M.P., Stock, D.E. (1977) Particle-source-in-cell (PSI-CELL) model for gas-droplet flows. J. Fluids Eng, 99, 1, 325-332
  • Lee, S.L., Durst, F. (1982) On the motion of particles in turbulent duct flows. International Journal of Multiphase Flow, 8, str. 125-146
  • Matsumoto, S., Saito, S. (1970) Monte Carlo simulation of horizontal pneumatic conveying based on the rough wall model. J Chem Eng Jpn, 3, str. 223-230
  • Pavlović, P., Stefanović, P., i dr. (1999) Primena plazmatrona za stabilizaciju sagorevanja na kotlu bloka 210 MW u TE Nikola Tesla. Beograd-Vinča: Institut za nuklearne nauke 'Vinča', Idejno-tehničko rešenje, NIV-ITE-155
  • Sommerfeld, M., Živković, G. (1992) Recent advances in the numerical simulation of pneumatic conveying through pipe systems, computational methods in applied science. u: European computational fluid dynamics conference (1) 201-212, Brussels
  • Stefanović, P.Lj., Pavlović, P.B., Cvetinović, D.B., Živković, N.V., Pavlović, Z.N., Marković, Z. (2003) Plazma sistemi za potpalu i podršku vatri kod kotlova loženih ugljenim prahom - pregled izvedenih industrijskih postrojenja u svetu. Procesna tehnika, vol. 19, br. 1, str. 138-142
  • Živković, G. (1996) Mathematical modelling of two-phase gas-particle flow in horizontal tubes and channels. Belgrade: Mechanical engineering faculty, PhD Dissertation
  • Živković, G., Živković, N., Stefanović, P. (2003) Numerička simulacija regulisanja distribucije ugljenog praha u sistemu održavanja plamena u kotlu korišćenjem niskotemperaturske plazme. u: Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore (11), 1-4. oktobar, Zlatibor
  • Živković, N., Živković, G., Stefanović, P. (2004) Numerička simulacija regulacije distribucije ugljenog praha u sistemu kanala aerosmeše sa klapnama na kotlu bloka 210 MW TENT - A. u: Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Elektrane 2004, 2-5. Nov., Vrnjačka Banja
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.