• Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Goran S Živković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Predrag M Radovanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
 • Dejan B Cvetinović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Predrag D Škobalj, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Milić D Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Numerički proračuni i merenja raspodele ugljenog praha u mlinskim kanalima sa žaluzinama i analiza teorijskih temperatura sagorevanja u kotlovima TE "Nikola Tesla" - A6

 • Niz nedavnih ispitivanja na postrojenjima Elektroprivrede Srbije pokazuju da se problem smanjene efikasnosti kotlova TE „Nikola Tesla”, usled visokih temperatura dimnih gasova, odnosno nefunkcionisanja regenerativnih zagrejača napojne vode visokog pritiska, može efikasno rešiti reorganizacijom procesa sagorevanja u ložištu, što se vrlo uspešno sprovodi primenom tzv. žaluzina za preraspodelu ugljenog praha i aerosmeše po visini mlinskih kanala.

  U cilju sveobuhvatnije analize efekata primene žaluzina u mlinskim kanalima, koja ne iziskuje velike troškove, u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke „Vinča” razvijen je postupak za detaljnu numeričku simulaciju baziran na 2-D CFD komercijalnim modelima turbulentnog, dvofaznog toka sa Lagranžeovskim pristupom praćenja čestica. U radu je dato poređenje rezultata merenja preraspodele ugljenog praha i aerosmeše u mlinskim kanalima kotlova TE „Nikola Tesla”-A6 kod kojih su ugrađeni uređaji za preraspodelu goriva, sa rezultatima numeričke simulacije. Pored toga, predložen je postupak za proračun sastava produkata sagorevanja i teorijske temperature sagorevanja ugljenog praha u atmosferi aerosmeše, pomoću koga su, uz rezultate numeričke simulacije preraspodele ugljenog praha, date analize raspodele temperature po gorionicima duž visine kotla, što je važan podatak za primenu regenerativnih zagrejača napojne vode visokog pritiska i povećanja efikasnosti bloka.

 • Ključne reči
 • Stranice
  223 - 240
 • Datum slanja
  01/26/2011
 • Datum revizije
  01/31/2011
 • Datum prihvatanja
  02/07/2011
 • UDC
  662.612/.613:519.6
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 2, 223-240
 • Reference
  • Živković, G., et al., Numerical Simulation of the Influence of Stationary Louver and Coal Particle Size on Distribution of Pulverized Coal to the Feed Ducts of a Power Plant Burner, Thermal Science, 13 (2009), 4, 79–90
  • Živković, G., et al., Numerical Analysis of the Effect of Louver Installation on Pulverized Coal Distribution to Burner Feed Ducts in TPP "Nikola Tesla" A6, VII All-Russian Conference "Combustion of Solid Fuel" (international participation), Proceedings on CD, November 10-13, 2009, Novosibirsk, Russia
  • Radovanović, P., i dr., Ispitivanja, pregledi i proračuni kotlovskog postrojenja TENT A-6 u cilju pripreme za povećanje snage, energetske efikasnosti i pouzdanosti bloka, Tehnički izveštaj o rezultatima ispitivanja obavljenih u toku 2009. godine na mlinovima i kotlovskom postrojenju NIV-LTE 414, Vinča-Beograd, oktobar 2009.
  • Morsi, S. A., Alexander, A. J., An Investigation of Particle Trajectories in Two Phase Flow Systems, J. Fluid Mech., 55 (1972), 2, 193–208
  • Li, A., Ahmadi, G., Dispersion and Deposition of Spherical Particles from Point Sources in a Turbulent Channel Flow, Aerosol Science and Technology, 16 (1992), 4, 209–226
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.