• Nenad Crnomarković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Miroslav A Sijerčić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Srđan Belošević, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragan Tucaković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
 • Titoslav Živanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija

Numeričko određivanje radijacionih svojstava plamena ugljenog praha

 • Ispitan je uticaj broja čestica letećeg pepela koje nastaju fragmentacijom jedne čestice koksnog ostatka na radijaciona svojstva disperzne faze plamena ugljenog praha, kao i da li se primenom tako dobijenih radijacionih svojstava disperzne faze može dobiti slaganje rezultata numeričkih istraživanja sa rezultatima merenja. Za uslove sagorevanja unutar ložišta bloka A2 TENT snage 210 MNj, koncentracija čestica letećeg pepela i funkcija raspodele su određeni pod pretpostavkom da jedna čestica koksnog ostatka formira od jedne do pet čestica letećeg pepela.
  Radijaciona svojstva oblaka čestica letećeg pepela izračunata su metodom nepravilne difrakcije. Rezultati pokazuju da sa porastom broja čestica letećeg pepela koje nastaju od jedne čestice koksnog ostatka rastu vrednosti koeficijenata apsorpcije i rasipanja zračenja, ali opada njihov odnos. Vrednosti radijacionih svojstava upotrebljene su u diferencijalnom matematičkom modelu procesa unutar izabranog ložišta. Koeficijent apsorpcije gasne faze određen je modelom jednog sivog gasa i u svim ispitivanim slučajevima bio je konstantan. Istraživanje je pokazalo da porast koeficijenta apsorpcije disperzne faze dovodi do porasta temperature gasne faze i flukseva upadnog zračenja, kao i da se slaganje sa rezultatima merenja postiže za sve izračunate vrednosti radijacionih svojstava disperzne faze.

 • Ključne reči
 • Stranice
  27 - 36
 • Datum slanja
  04/19/2013
 • Datum revizije
  06/18/2013
 • Datum prihvatanja
  06/20/2013
 • BIBLID
  0350-218X, 39 (2013), 1-2, 27-36
 • Reference
  • Blokh, A. G., Heat Transfer in Steam Boiler Furnaces, Hemisphere Publishing Corporation, New York, USA, 1988
  • Liu, F., Becker, H. A., Bindar, Y., A Comparative Study of Radiative Heat Transfer Modelling in Gas-Fired Furnaces Using the Simple Grey Gas and the Weighted-Sum-Of-Gray-Gases Models, International Journal of Heat and Mass Transfer, 41 (1998), 3357-3371
  • Ashok, T. M., Radiation from Combustion Products, Fire Research, 1 (1979), 339-361
  • Sarofim, A. F., Howard, J. B., Padia, A. S., The Physical Transformation of the Mineral Matterin Pulverized Coal under Simulated Combustion Conditions, Combustion Science and Technology, 16 (1977), 187-204
  • Helble, J., Neville, M., Sarofim, A. D., Aggregate Formation from Vaporized Ash during Pulverized Coal Combustion, Proceedings, Twenty-first Symposium (International) on Combustion, Munich, West Germany, August 3-8, 1986, 411-417
  • Xu, M., et al., Coal Combustion-Generated Aerosols: Formation and Properties, Proceedings of the Combustion Institute, 33 (2011), 1681-1697
  • Crnomarković, N., et al., Influence of Forward Scattering on Prediction of Temperature and Radiation Fields Inside the Pulverized Coal Furnace, Energy, 45 (2012), 160-168
  • Menguc, M. P., Viskanta, R., On the Radiative Properties of Polydispersions: A Simplified Approach, Combustion Science and Technology, 51 (1987), 51-74
  • Živanović, T., Brkić, Lj., Tucaković, D., Proračun postrojenja za pripremu ugljenog praha, VEDES, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2005
  • Menguc, M. P., Viskanta, R., A Sensitivity Analysis for Radiative Heat Transfer in a Pulverized Coal-Fired Furnace, Combustion Science and Technol ogy, 51 (1987), 51-74
  • Modest, F. M., Radiative Heat Transfer, Academic Press, New York, USA, 2003
  • Lou, C., et al., Measurements of the Flame Emissivity and Radiative Properties of Particulate Medium in Pulverized-Coal-Fired Boiler Furnaces by Image Processing of Visible Radiation, Proceedings of the Combustion Institute, 31 (2007), 2771-2778
  • Gupta, R. P., Wall, T. F., The Optical Properties of Fly Ashin Coal Fired Furnaces, Combustion and Flame, 61 (1985), 145-151
  • Sijerčić, M., Matematičko modeliranje kompleksnih turbulentnih transportnih procesa, Jugoslovensko društvo termičara, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd, 1998
  • Belošević, S., et al., A Numerical Study of a Utility Boiler Tangentially-Fired Furnace under Different Operating Conditions, Fuel, 87 (2008), 3331-3338
  • Belošević, S., et al., Numerical Prediction of Pulverized Coal Flame in Utility Boiler Furnaces, Energy & Fuels, 23 (2009), 5401-5412
  • Hottel, H. C., Sarofim, A. F., Radiative Transfer, McGraw-Hill, New York, USA, 1967
  • Crnomarkovi}, N., et al., Numerical Investigation of Processes in the Lignite-Fired Furnace when Simple Gray Gas and Weighted Sum of Gray Gases Models Are Used, International Journal of Heat and MassTransfer, 56 (2013), 197–205
  • Pavlović, P., Riznić, J., Rezultati toplotnih merenja u ložištu kotla br. 2 TE „Nikola Tesla”, Izveštaj IBK-LTFT-104, Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič”, Beograd, 1976
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.