• Marina P Jovanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ocena sklonosti pepela mešavine ugljeva na prljanje i zašljakivanje kotlovskih grejnih površina

 • U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja fizičkih i kemijskih osobina mešavina ugljeva sa različitih kopova kolubarskog basena, sa različitim masenim udelima ugljeva u mešavinama. Urađena su laboratorijska ispitivanja tri uzorka uglja, sa dva polja kolubarskog basena, i to: „ Tamnava-Istočno Polje" - zapadni deo basena (MA, više toplotne moći), „Tamnava-Istočno Polje" - zapadni deo basena (MB, niže toplotne moći), i „Polje D"- istočni deo basena (MD). Takođe, izvršena je i ocena sklonosti pepela ka zašljakivanju primenom kriterijuma bazni broj - temperatura topivosti koji dobro opisuje domaće ugljeve. Takođe je pokazano da su kemijske i fizičke osobine mešavina aditivne veličine ugljeva koji čine mešavine dok sklonost ka zašljakivanju nije aditivna veličina.

 • Ključne reči
 • Stranice
  11 - 24
 • UDC
  544.45
 • BIBLID
  0350-218X, 26 (2001), 1-4, 11-24
 • Reference
  • Baxter, L.L. (1993) Experimental and theoretical comparations of the combustion and ash deposition behavior of blended coals and that of the blend components. u: Coal-Blending and Switching of Low-Sulphur Western Coals, New York itd: American Society of Mechanical Engineers / ASME, str. 255-264
  • Joseph, G.S. (1981) Combustion fossil power systems, properties of coal ash. u: Combustion Engineering, Windsor, Chapter 3, 3-33
  • Jovanović, L.Lj. (1975) Prljanje i čišćenje kotlovskih grejnih površina. Laboratorija za toplotnu fiziku i tehniku Instituta za nuklearne nauke Boris Kidrič Vinca
  • Martinović, P.M. (2001) Ocena sklonosti pepela mešavine ugljeva na prljanje i zašljakivanje kotlovskih grejnih površina. Beograd: Mašinski fakultet, Magistarski rad
  • Radovanović, M. (1994) Goriva. Beograd: Mašinski fakultet
  • Radovanović, M.P. (1994) Prilog proučavanju uticaja stvaranja naslaga pepela na efikasnost rada grejnih površina kotla u cilju izrade odgovarajućeg ekspertskog sistema. Banja Luka: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
  • Richard, W.B. (1978) Ash deposits and corrosion Due to impurities in combustion gases. London: Published by Hemisphere Publishing Corporation
  • Tecilazić, M. (1962) Osnovi tehnologije silikata. Beograd: Skriptarnica Saveza studenata Tehnološkog fakulteta
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.