• Aleksandar Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Mirko Komatina, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
 • Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Branislav Repić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Određivanje stagnantne toplotne provodljivosti baliranog poljoprivrednog ostatka

 • Uovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnog određivanja stagnantne toplotne provodljivosti balirane biomase, koja predstavlja važnu termofizičku karakteristiku materijala sa osobinama poroznog sloja. Dobijena zavisnost značajna je za optimalizaciju procesa sagorevanja balirane biomase, kao i za proces modeliranja transportnih fenomena u poroznom sloju balirane biomase. Radi određivanja stagnantne toplotne provodljivosti balirane poljoprivredne biomase, osmišljena je eksperimentalna metoda i izražena odgovarajuća eksperimentalna instalacija. Eksperimentalnim istraživanjima ispitivan je uticaj poroznosti sloja na stagnantnu toplotnu provodljivost. Na osnovu sprovedenih merenja, kao i analize eksperimentalnih rezultata, definisana je funkcionalna zavisnost stagnantne toplotne provodljivosti od poroznosti u opsegu od 0,50‡0,85. Dobijeni rezultati pokazuju da smanjenjem poroznosti sloja do vrednosti od 0,65 dolazi do smanjenja vrednosti stagnantne toplotne provodljivosti, što može da se objasni smanjenjem zapremine pora, odnosno vazduha, koji aktivno učestvuje u procesu prenošenja toplote kroz porozni sloj. Smanjenjem veličine poroznosti ispod 0,65 dolazi do porasta vrednosti toplotne provodljivosti, što se objašnjava time da dominantni način u prenošenju toplote postaje kondukcija kroz čvrstu i gasovitu fazu. Stagnantna toplotna provodljivost, kao i njena zavisnost poroznosti, polazne su osnove u matematičkom modeliranju procesa sagorevanja balirane biomase po principu „cigaretnog” sagorevanja, a takođe mogu biti veoma značajni pri analizi mogućih konstrukcionih izmena na ložištu, koje radi na ovom principu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  291 - 302
 • Datum slanja
  11/18/2012
 • Datum revizije
  03/08/2013
 • Datum prihvatanja
  03/18/2013
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 3, 291-302
 • Reference
  • Bech, N.,Wolff, L., Germann, L., Mathematical Modeling of Straw Bale Combustion in Cigar Burners, Energy & Fuels, 10 (1996), 2, 276-283
  • Mladenović, R., et al., Energy Production Facilities of Original Concept for Combustion of Soya Straw Bales, 16th European Biomass Conference & Exhibition – From Research to Industry and Markets, Proceedings on DVD-ROM, 2008, Valencia, Spain, June 2-6, ISBN 978-88-89407-58-1
  • Miltner, M., et al., Process Simulation and CFD Calculations for the Development of an Innovative Baled Biomass-Fired Combustion Chamber, Applied Thermal Engineering, 27 (2007), S, 1138-1143
  • Kaviany, M., Principles of Heat Transfer in Porous Media, 2nd ed., Springer, Berlin, 1995
  • Nield, D. A., Bejan, A., Convection in Porous Media, Springer Science Business Media, Inc., Berlin, 2006
  • Nemoda, S.,Trimis, D., Živković, G., Numerical Simulation of Porous Burners and Hole Plate Surface Burners, Thermal Science, 8 (2004), 1, 3-17
  • Milininčić, D., Voronjec, D., Termodinamika, II izdanje, Mašinski fakultet Beograd, 1991
  • Kozić, Đ., Vasiljević, B., Bekavac, V., Priručnik za termodinamiku, u jedinicama SI sistema, Mašinski fakultet, Beograd, 1999
  • Ražnjević, K., Termodinamičke tablice, Školska knjiga, Zagreb, 1975
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.