• Jovan Đuković, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Milovan Jotanović, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Dragica Lazić, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 • Bosiljka Stojanović, RiTE Ugljevik, Bosna i Hercegovina

Odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani „Ugljevik”kao doprinos zaštiti životne sredine

 • Termoelektrana Ugljevik za proizvodnju električne energije koristi mrki ugalj sa visokim sadržajem sumpora (oko 5%). Kao proizvod sagorevanja ovog uglja dolazi do znatne emisije sumpor-dioksida koji predstavlja jedan od najopasnijh zagađivača životne sredine i opasnost po zdravlje ljudi. Koncentracija sumpor-dioksida u izlaznim dimnim gasovima iz TE Ugljevik je oko 25000 mg/Nm3. Ova koncentracija je 62,5 puta veća nego dozvoljena po direktivama EU. U radu su predstavljene količine sumpor-dioksida koje TE Ugljevik emituje u okolinu na godišnjem nivou kao i podaci o koncentracijama sumpor-dioksida u vazduhu u okolini TE Ugljevik
  i gradu Ugljeviku. U radu se razmatra uticaj emisije sumpor-dioksida na životnu sredinu, materijalna dobra, spomenike kulture i zdravlje ljudi. S druge strane, rad razmatra i pozitivan uticaj koji bi sa sobom donela primena tehnologije odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik. Proces odsumporavanja igra značajnu ulogu u smanjenju prekograničnog transporta sumpor-dioksida zbog velike visine dimnjaka termoelektrane od 310 m i velike blizine državne granice.

 • Ključne reči
 • Stranice
  155 - 162
 • Datum slanja
  09/01/2010
 • Datum revizije
  12/20/2010
 • Datum prihvatanja
  01/20/2011
 • UDC
  621.311:662.613.5
 • BIBLID
  0350-218X, 37 (2011), 1, 155-162
 • Reference
  • Đuković, J., Bojanić, V., Aerozagađenje, Banja Luka, 2000.
  • Đuković, J., Stojanović, B., Integralni katastar zagađivača životne sredine, Beograd, 2009.
  • Đuković, J. i dr., Studija uticaja na životnu sredinu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani „Ugljevik”, Tehnološki fakultet Zvornik, 2008.
  • ***, Studija izvodljivosti o izgradnji sistema odsumporavanja dimnog gasa na Termoelektrani „Ugljevik” u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, Japanska organizacija za spoljnu trgovinu (JETRO), mart 2006.
  • Punshon, T., Adriano, D. C., Weber, J. T., Journal of Environmental Quality, (2001), 30, 1071–1080
  • ***, Air Quality Criteria for Sulfur Oxides, U. S., Department of Health, Education and Welfare, Washington, D. C.,197
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.