Prilog razvoju strukture energetski efikasnog pneumatskog sistema

 • Struktura sistema za distribuciju vazduha pod pritiskom može da utiče na karakteristike energetske efikasnosti celokupnog sistema za proizvodnju, pripremu i distribuciju vazduha pod pritiskom. U radu se daje detaljan prikaz strukture sistema za distribuciju vazduha pod pritiskom i predlaže novo, energetski efikasno, rešenje sistema distribucije za snabdevanje pojedinih proizvodnih linija. Pored prednosti u pogledu energetske efikasnosti, predloženo rešenje je bolje i sa aspekta menadžmenta rada celokupnog proizvodnog sistema.

 • Ključne reči
 • Stranice
  247 - 255
 • Datum slanja
  06/15/2010
 • Datum revizije
  09/28/2010
 • Datum prihvatanja
  10/01/2010
 • UDC
  621.5.01/.02
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 2-3, 247-255
 • Reference
  • Šešlija, D. (2002) Proizvodnja, priprema i distribucija vazduha pod pritiskom,IKOS,Novi Sad, Srbija,2002, 89-90
  • Šešlija, D. (2004) Uticaj dodatnih potrošača na rad sistema vazduha pod pritiskom,Zbornik radova (urednik Stojiljković M.), 29.Konferencija sa međunarodnim učešćem HIPNEF 2004, SMEITS, Vrnjačka Banja, Srbija,2004, 153-158
  • Šešlija, D. (2003) Sistemski prilaz povećanju energetske efikasnosti pneumatskih sistema. Procesna tehnika, vol. 19, br. 1, str. 237-240
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.