Rekonstrukcije, modernizacije i ostvarivanje projektovane snage bloka B2 u TE 'Kostolac'

 • Dva bloka termoelektrane Kostolac B, projektovane snage 2 x 348,5 MW su od puštanja u pogon (1988-1991. godine) radila sa znatno smanjenom snagom i sa dosta pogonskih problema. U radu je u glavnim crtama prikazana koncepcija predviđenih modernizacija i rekonstrukcija na bloku B2 čijom realizacijom su otklonjeni uočeni nedostatci i omogućen trajan rad sa projektovanom snagom i nominalnim radnim parametrima. Postignuti efekti predstavljaju primer kako se sistematskim radom i saradnjom svih učesnika u realizaciji projekta mogu ostvariti dobri rezultati i sa relativno malim finansijskim sredstvima postići značajni energetski i finansijski efekti u proizvodnji električne energije i smanjiti emisija štetnih materija u okolinu.

 • Ključne reči
 • Stranice
  57 - 81
 • UDC
  620.4:662.1/.3
 • BIBLID
  0350-218X, 30 (2004), 1-4, 57-81
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.