Uticaj promene pritiska kondenzacije na snagu parne turbine A-110 MW u TE 'Kolubara' - A

 • U radu je analiziran uticaj promene temperature i protoka rashladne vode kondenzatora na snagu parne turbine i energetsku efikasnost turbopostrojenja. Za proračun snage turboagregata korišćena je univerzalna karakteristika parne turbine. Kao kriterijum za ocenu energetske efikasnosti korišćena je specifična potrošnja toplote turbopostrojenja polu neto. Rezultati ispitivanja pokazuju da se snaga turbine i energetska efikasnost ispitivanog turbopostrojenja mogu povećati. Radi toga neophodno je povećanje kapaciteta sistema rashladne vode kondenzatora. Konačna ocena o mogućem poboljšanju performansi turbo-postrojenja može se doneti tek nakon tehno-ekonomske analize koja bi uključila i troškove potrebne investicije.

 • Ključne reči
 • Stranice
  215 - 224
 • Datum slanja
  06/15/2010
 • Datum revizije
  09/28/2010
 • Datum prihvatanja
  10/01/2010
 • UDC
  621.311.22:621.1
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 2-3, 215-224
 • Reference
  • Ambrož, J. (1984) Parni turbiny a kondenzace. Praha: ČVUT
  • Ćuk, N. (1992) Određivanje radnih karakteristika i analiza rada parnog turbopostrojenja TE 'Kolubara' - A 110 MW. Beograd, Izveštaj br. 06.16-1/1992
  • Gilat, A. (2005) Uvod u MATLAB 7 sa primerima. Beograd: Mikro knjiga
  • International Association for the Properties of Water and Steam (1997) Release on the IAPWS industrial formulation 1997 for the thermodynamic properties of water and steam. Erlangen, Germany, str. 48, Septembar
  • Perković, B. (1982) Garancijska ispitivanja bloka 110 MW u TE 'Kolubara'. Beograd: Rudarski institut
  • Samojlovič, G.S., Trojanovskij, B.M. (1982) Peremennie i perehodnie režimi v parovih turbinah. Energoizdat
  • Stojaković, M. (1990) Optimizacija eksploatacionih uslova kondenzacije u kondezacijskom delu parnih turbopostrojenja doktorski rad. Beograd: Mašinski fakultet, Doktorski rad
  • Ščegljaev, A.V. (1976) Parovie turbini. Moskva: Energija
  • Truhnii, A., Losev, S. (1981) Stacionarnie parovni turbine. Moskva: Energoizdat
  • Vasiljević, N.S., Savić, B., Stojaković, M. (1991) Istraživanje optimalnih projektnih i eksploatacionih uslova rada kondenzacijskog dela parnih turbopostrojenja. Beograd: Mašinski fakultet
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.