• Nikola S. Mirkov, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Žana Ž Stevanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Borislav D. Grubor, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Žarko M. Stevanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Uticaj stabilnosti atmosfere na vertikalne profile brzine vetra

 • Uobičajena je praksa da se pretpostavka neutralne atmosferske stabilnosti koristi prilikom procene potencijala vetra za primenu u proizvodnji energije. Na toj pretpostavci razvijeni su različiti numerički kodovi, bazirani kako na linearnim tako i na nelinearnim modelima. Poznato je ipak da na vertikalne profile brzine vetra znatno utiče atmosferska stabilnost definisana preko Ričardsonovog broja. Da bi se uzeli u obzir ti efekti i da bi se povećala tačnost rezultata, potrebno je uvesti temperaturu kao aktivni skalar npr. razmatrajući vertikalne gradijente impulsa. U ovom radu razmatra se taj pristup za stabilne i nestabilne uslove u atmosferskom graničnom sloju u poređenju sa slučajem neutralne stabilnosti. Slabo smičuće strujawe kao osnovna karakteristika atmosferskog graničnog sloja je analizirana poređenjem rezultata dobijenih sa tri različita dvo-jednačinska modela turbulencije: standardnim, modifikovanim i RNG k-e modelom, na primerima veštačkog konusnog brda i realnog kompleksnog terena - brda Hundhamer u Norveškoj.

 • Ključne reči
 • Stranice
  55 - 69
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  551.55:536.24
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 55-69
 • Reference
  • Meissner, C., Arne Reidar Gravdahl, Birthe Steensen, Including Thermal Effects in CFD Simulations, Paper PO_107, EWEC 2009, 16–19 March, Marseille,France,2009,http://www.ewec2009.info
  • Zannetti, P., Air Pollution Modeling Theories, Computation Methods and Available Software, Van Nostrand Reinhold, New York, USA, 1990
  • http://www.windsim.com
  • WindSim – User's Guide
  • Huser, A., Nilsen, P. J, Skatun, H., Application of k-e Model to the Stable ABL: Pollution in Complex Terrain, J. Wind. Eng. Ind. Aerodynamics, 67-68 (1997), 425-436
  • Stevanović, Ž., Numerički aspekti prenošenja impulsa i toplote, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2009.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.