• Milić D Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Predrag Lj Stefanović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragica M Kisić, JP Elektroprivreda Srbije, Beograd

Verifikacija smanjenja emisije praškastih materija posle rekonstrukcije elektrofilterskih postrojenja na blokovima A1, A2 i A4 u TE 'Nikola Tesla'

 • Elektroprivreda Srbije mora da usaglasi svoj rad u pogledu emisija štetnih i opasnih materija u vazduh sa zahtevima EU do 2016. godine. Planom EPS-a do 2015. godine, pored ostalih mera, predviđene su rekonstrukcije elektrofiltera na preostalim blokovima termoelektrana u sastavu JP EPS Srbije. U periodu 2004-2007. godine urađene su rekonstrukcije elektro-filterskih postrojenja na blokovima A1, A2, A4 i A5 TE 'Nikola Tesla'. Isporučilac elektrofilterskih postrojenja je garantovao izlaznu koncentraciju praškastih materija koja je ≤50 mg/m3, što je potvrđeno garancijskim ispitivanjima prema standardu ISO 9096. Smanjenje izlazne koncentracije praškastih materija je ostvareno povećanjem visine i broja taložnih elektroda, dodavanjem još jednog polja elektroda i poboljšanjem strujno-naponskih karakteristika sekcija elektrofiltera. U ovom radu su prikazani rezultati garancijskih ispitivanja kojima je potvrđena izlazna garantovana koncentracija praškastih materija za rekonstruisano elektrofiltersko postrojenje.

 • Ključne reči
 • Stranice
  173 - 180
 • Datum slanja
  02/20/2010
 • Datum prihvatanja
  03/08/2010
 • UDC
  621.311.2:621.359:662.613.11
 • BIBLID
  0350-218X, 36 (2010), 1, 173-180
 • Reference
  • Zaštita životne sredine, JP EPS, Beograd, jun 2009.
  • Stefanović, P., Perković, B., Erić, M., Garancijska ispitivanja elektrofiltera na blokovima A1 i A2 termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu, NIV-LTE-347, Beograd, 2007.
  • Stefanović, P., Perković, B., Erić, M., Garancijska ispitivanja elektrofiltera na bloku A4 termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu, NIV-LTE-387, Beograd, 2008.
  • Kisić, D., Žbogar, A., Milić, M., Ćeran, N., Strugar, G., Stefanović, P., Erić, M., Smawenje emisije praškastih materija posle rekonstrukcije elektrofilterskih postrojenja u TE „Nikola Tesla A”, Zbornik na kompakt disku, Simpozijum „Elektrane 2008”, Vrwačka Banja, 2008.
  • Gavrić, M., Vlajčić, A., Čeperković, B., Zelena knjiga Elektroprivrede Srbije, JP EPS, Beograd, 2009.
  • Stanje životne sredine u JP EPS za 2006. godinu, JP EPS, Beograd, 2007.
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.