• Milica Mladenović, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Milijana Paprika, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dragoljub Dakić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Stevan Đ Nemoda, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Aleksandar Erić, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Mirko Komatina, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija

Vertikalni profil temperature u instalaciji za sagorevanje otpadnih goriva sa fluidizovanim slojem

 • Ovaj rad je prilog istraživanju sagorevanja čvrstih i tečnih otpadnih goriva. U tečna otpadna goriva čije odlaganje predstavlja
  ekološki prob lem ubrajamo talog iz rezervoara sirove nafte kao i korišćena jestiva/mineralna ulja i glicerin kao nus-produkt proizvodnje biodizela. Pored toga, ove materije, zbog neujednačenog sastava i gustine kao i visokog udela balasta, se ne mogu sagorevati u konvencionalnim ložištima, pa je tehnologija pogodna za njihovu toplotnu dezintegraciju fluidizovani sloj jer omogućava sagorevanje najrazličitijih vrsta goriva neuniformnog sastava. U čvrsta otpadna goriva ubrajamo i vanbilansne rezerve uglja (sitne granulacije, sa visokim sadržajem mineralnih materija i niskom toplotnom moći) koje je potrebno koristiti racionalnije, što
  opet podrazumeva primenu ložišta sa fluidizovanim slojem. U kotlovima sa fluidizovanim slojem mogu se sagorevati čvrsta goriva
  sa 85% inertnih materija, sa efikasnim odsumporavanjem dodavanjem krečnjaka direktno u ložište, sa niskom emisijom NOdž,
  što ovoj tehnologiji daje značajnu prednost u poređenju sa drugim tehnologijama sagorevanja. U radu je dat opis eksperimentalne instalacije, kao i rezultat eksperimenata, sa naglaskom na raspodelu tem per a ture po visini ložišta, u cilju određivanja zone intenzivnog sagorevanja u zavisnosti od karakteristika goriva.

 • Ključne reči
 • Stranice
  11 - 24
 • Datum slanja
  04/24/2012
 • Datum revizije
  05/28/2012
 • Datum prihvatanja
  06/28/2012
 • BIBLID
  0350-218X, 38 (2012), 1, 11-24
 • Reference
  • Nemoda, S., et al., Numerical Model of Gaseous Fuel Jet Injection into a Fluidized Furnace, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52 (2009), 15-16, 3427-3438
  • Mladenović, M., i dr., Eksperimenti sagorevanja različitih tečnih goriva u ložištu sa fluidizovanim slojem, Zbornik radova na kompakt disku, 14. simpozijum termičara Srbije „Energija, ekologija, efikasnost”, Sokobanja, 13-16. oktobar 2009, ISBN 978-86-80587-96-7, 585-592
  • Mladenović M., i dr., Eksperimenti sagorevanja različitih tečnih goriva u ložištu sa fluidizovanim slojem, Termotehnika, 36 (2010), 1, 133-142
  • Mladenović, M., et al., Fluidized Bed Combustion of Low Grade Fractions of Lubnica Coal, Book of Abstract on CD, “Power Plants 2010”, Vrnjačka Banja, Ser bia, Oc to ber 26-29, 2010, http://e2010.drustvo-termicara.com/papers/download/92
  • Mladenović, M., et al., Technology Application in Fluidized Bed Combustion of Coal’s Low Grade Fractions and Off-Balance Reserves, Book of Abstract, 3rd International Symposium “Energy Mining 2010”, Banja Junaković, Apatin, Serbia, Septembar 8-11, 2010
  • ***, Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu (Sl. glasnik RS, broj 71/2010), 4. oktobar 2010.
  • Dakić, D., Oka S., Grubor B., Investigation of Incipient Fluidization and Expansion of a Course Particle Bed (in Russian), (Eds. S. S. Kutateladze, S. Oka) Transport Processes in High-Temperature and Chemically Reacting Flows, Siberian Branch of USSR Academy of Sci ences, Novosibirsk, USSR, 1982, 76-90
  • Barker, D., Beacham, B., Development and Commercial Application of Liquid-Fuelled Fluidised Combustion, Proccedings, Institute of Fuel Conference Fluidized Combustion: Systems and Applications, Lon don, UK, 1980, p.IA-3-1
  • Okasha, F. M., El-Emam, S. H., Mostafa, H. K, The Fluidized Bed Combustion of a Heavy Liquid Fuel, Experimental Thermal and Fluid Science, 27 (2003), 4, 473-480
  • Miccio, F., et al., Dispersion and Combustion of a Bitumen-Based Emulsion in Bubbling Fluidized Bed, Proceedings on CD, 15th International Conference on Fluidized Bed Combustion, (Ed. R. B. Reuther), ASME, FBC99-0141, 1999, 1354-1376
  • Anthony, E. J., Lu, D. Y., Zhang, J. Q., Combustion Characteristics of Heavy Liquid Fuels in a Bubbling Fluidized Bed, Journal of Energy Resources Technology, 124, (2002), 1, 40-47
  • North, B., Eleftheriades, C., Engelbrecht, A., Destruction of a High Sulphur Pitch in an Industrial Scale Fluidized Bed Combustor, Proceedings on CD, 15th International Conference on Fluidized Bed Combustion (Ed. R. B. Reuther), ASME, FBC99-0017, 1991
  • Miccio, F., Scala, F., Chirone, R., Fluidized Bed Combustion of a Biomass Fuel: Comparison between Pilot Scale Experiments and Model Simulations, Journal of Heat Transfer, 127 (2005), 2, 117-123
  • Patumsawad, S., Cliffe, K.R., Experimental Study on Fluidised Bed Combustion of High Moisture Municipal Solid Waste?, Energy Conversion and Management, 43 (2002), 17, 2329-2340
  • Lai, W, C., Krieger-Brockett, B., Volatiles Release Rates and Temperatures during Large Particle Refuse Derived Fuel-Municipal Solid Waste Devolatilization, Combust Sci and Technol, 85 (1992), 1-6, 133-149
  • Suksankraisorn, K., Patumsawad, S., Fungtammasan, B., Combustion Studies of Highmoisture Content Waste in a Fluidised Bed, Waste Management, 23 (2003), 5, 433-439
Kako citirati ovaj rad?
Dodatne reference o radu
Gornji linkovi su isključivo informativnog karaktera i postoji mogućnost da sadrže pogrešne ili nepotpune informacije.